http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

Przyjmowanie skarg i wniosków


Sprawa:

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

Przedmiot sprawy:

Rozpatrzenie skarg lub wniosków wniesionych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

Katalog rozpatrywanych skarg i wniosków :

Skargi i wnioski rozpatrują i załatwiają właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu, zgodnie ze swoimi kompetencjami obejmującymi sprawy:
•    funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz podległych Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii - Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
•    działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
      
Wymagane dokumenty :

Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
   
Opłata :

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
   
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków :

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach .
    
Natomiast rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie należy do Zespołu ds. administracyjnych WIW, który w ramach realizacji ww. zadań m.in.:
    
•  rejestruje skargi oraz wnioski po zadekretowaniu przez Ślśskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

•  ustala harmonogram przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Inspektoracie w formie projektu przedkładanego do akceptacji Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii

•  prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu,

•  sporządza okresowe sprawozdania z przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie

•  nadzoruje terminowość załatwiania skarg w Inspektoracie poprzez prowadzenie monitoringu w tym zakresie

•  prowadzi korespondencję w sprawach kierowanych do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Inspektoratu, których rozpatrzenie pozostaje poza jego kompetencjami.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków :

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

1)  przez inspektorów weterynaryjnych - w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:00 według harmonogramu zatwierdzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

2)   przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i  Zastępcę Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii codziennie  w godzinach pracy Inspektoratu  tj.:  od 7:30 do 15:30,    

3)   przez wszystkich pracowników - codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj. od 7:30 do 15:30.

2.   Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu.

3.  Na  tablicy  ogłoszeń,  w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:

1)    o godzinach pracy  Inspektoratu ,  

2)    o terminach  przyjmowania  interesantów  w  sprawach skarg i  wniosków przez kierownictwo i pracowników  Inspektoratu,      

3)    o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez członków  kierownictwa  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego.  

Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków :

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Miejsce przechowywania skarg i wniosków :

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w sekretariacie. Dokumentacja dotycząca rozpatrzonych skarg i wniosków prowadzona jest w formie elektronicznej.


Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Marta Błachut
Data utworzenia :2011-05-30
Data publikacji :2011-05-30
Opublikował :Dawid Danielewski
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019