http://www.bip.gov.pl Liczba odwiedzin: 0002183320
 w tym Twoich: 00014
Dzisiejsza data : 2019-10-24
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | 

PetycjeSprawa:


Zasady składania i rozpatrywania petycji


Podstawa prawna:


ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r. poz. 1195)


Kto może składać petycje:


      1.  Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
      2.  Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
      3.  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą


Czego może dotyczyć petycja:


      1. W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji
      2.  O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot .


Do kogo kierować petycje:


      1. Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
      2.  Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.
      3.  Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie póżniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.


Co powinna zawierać petycja:


      1.  Petycja powinna zawierać:
            1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
            2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;.
            3. oznaczenie adresata petycji;
            4. wskazanie przedmiotu petycji.
      2.  Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach, czyli nie zawiera:
            1. oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
            2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; pozostawia się ją bez rozpatrzenia;
            3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjasniona, nie będzie rozpatrzona.


Wymagane dokumenty


W przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego wymagana jest zgoda tego podmiotu na złożenie jej w jego imieniu. Podmiot wyraża zgodę w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Sposób dostarczania dokumentów


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice
ul. Brynowska 25a

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
      1. Przesłać drogą elektroniczną
      2. Przesłać pocztą tradycyjną
      3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy tj. od poniedziałku do piątku 7:30- 15:30


Opłaty


Wniesienie petycji oraz późniejsze ich rozpatrywanie zwolnione jest od opłat


Terminy i sposób załatwienia sprawy


      1.Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie póniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję ma obowiązek poinformować autora petycji listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
      2. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
      3. Co roku, do 30 czerwca, swojej stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach publikuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Podmiot udostępniający informację :Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Autor :Dariusz Giel
Data utworzenia :2016-02-11
Data publikacji :2016-02-11
Data aktualizacji :2019-05-27
Opublikował :Adam Koziak
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje [...]

>>> czytaj więcej

© WIW Katowice 2007-2019